Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Be-Leaf, gevestigd aan Maasdijk 43, ‘s-Gravenzande, 2691 PA, in het handelsregister geregistreerd onder K.v.K. nummer 27245057, met BTW nummer NL810197066B01.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Be-Leaf onder welke naam dan ook, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk door Be-Leaf van wordt afgeweken.

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Roerende zaken: door Be-Leaf verkochte en/of geleverde en/of afgeleverde zaken.
 2. Koper: de wederpartij van Be-Leaf tot wie Be-Leaf een aanbieding heeft gericht, hetzij een overeenkomst mee heeft gesloten.
 3. Be-Leaf: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • Werkzaamheden: alle door Be-Leaf verrichte werkzaamheden.
  Indien Be-Leaf een overeenkomst met meerdere opdrachtgevers heeft gesloten, is iedere koper
  hoofdelijk aansprakelijk voor (de gehele) nakoming van de overeenkomst.
 1. Alle aanbiedingen en offertes van Be-Leaf zijn vrijblijvend en vervallen na het verlopen van de termijn welke is vermeld bij de betreffende aanbieding of offerte. Bij ontbreken van een termijn vervalt de aanbieding of offerte in ieder geval na verloop van 7 dagen na de datum waarop het aanbod door Be-Leaf is uitgebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. De beschrijvingen van Be-Leaf van de aangeboden roerende zaken zijn zorgvuldig tot stand gekomen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Be-Leaf echter niet.
 3. Be-Leaf is gerechtigd na het sluiten van de overeenkomst eventuele prijswijzigingen in verband met verhoging van fabriek en/of importtarieven door te berekenen aan opdrachtgever. Indien de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (consument), is deze koper gerechtigd na de prijsverhoging binnen 10 dagen nadat Be-Leaf de opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van de doorberekening van de verhoogde prijs, de overeenkomst te ontbinden.
 1. Alle aangegevenleveringstermijnen door Be-Leaf zijn termijnen bij benadering, aan deze termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Be-Leaf kan door het verstrijken van de opgegeven termijn dan ook niet (van rechtswege) in verzuim komen.
 2. De opgegeven prijzen door Be-Leaf zijn prijzen bij benadering, tenzij Be-Leaf en koper een vaste prijs overeenkomen.
 3. Alle door Be-Leaf gegeven prijzen zijn prijzen in euro’s en exclusief BTW voor zakelijke afnemers. Op de website van Be-Leaf en in de winkel zijn de consumentenprijzen inclusief BTW.
 1. Betaling dient contant of via Ideal aan Be-Leaf plaats te vinden voor aflevering, waarbij koper gebruik kan maken van de betalingsmogelijkheden zoals deze op de website van Be-Leaf zijn aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Be-Leaf is gerechtigd alvorens over te gaan tot werkzaamheden of bestelling van roerende
  zaken een aanbetaling te verlangen. Indien de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (consument), is Be-Leaf gerechtigd aanbetaling te vragen conform hetgeen wettelijk bij een consument is toegestaan.
 3. Indien geen contante betaling is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verlopen van deze betalingstermijn is koper van rechtswege in verzuim.
 4. Koper is niet bevoegd het verschuldigde aan Be-Leaf te verrekenen op te schorten of een korting op toe te passen, tenzij opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in welke geval opdrachtgever slechts mag opschorten voor zover dit redelijk is.
 5. Na verloop van de betalingstermijn is Be-Leaf gerechtigd rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, welke rente gelijk is aan de wettelijke (handels) rente.
 6. Indien koper na aanmaning door Be-Leaf om de vordering binnen 14 dagen na datum van deze aanmaning te voldoen, niet heeft voldaan aan Be-Leaf, is koper voor buitengerechtelijke incassokosten een percentage verschuldigd van 15% over het (openstaande) factuurbedrag, tenzij een dwingende bepaling zich tegen een dergelijk percentage verzet en in dat geval het wettelijke bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is.
 7. Alle kosten voor invordering van de vordering van Be-Leaf zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk komen voor rekening van koper.
 1. Als plaats van aflevering van de roerende zaken geldt het adres dat door de koper kenbaar is gemaakt aan Be-Leaf.
 2. De kosten van bezorging en aflevering komen voor rekening van koper, tenzij Be-Leaf en koper hiervan afwijken.
 1. Indien de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, (consument) heeft de consument de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst van de roerende zaken de overeenkomst te ontbinden.
 2. Het onder 1 genoemd herroeping recht geld niet voor zover de wet het herroeping recht uitsluit voor de consument.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroeping recht, komen de kosten voor terugzending aan Be-Leaf voor rekening van de consument.
 4. Indien de koper geen consument is, komt de koper geen herroeping recht toe.
 1. Koper geeft toestemming aan Be-Leaf om de gegevens zoals deze door koper aan Be-Leaf zijn verstrekt, op te slaan en te gebruiken voor mailingen, nieuwsbrieven en productinformatie. Indien koper wil dat zijn gegevens door Be-Leaf worden verwijderd uit het bestand van Be-Leaf, zal koper dit schriftelijk kenbaar maken aan Be-Leaf en zal Be-Leaf zo spoedig mogelijk de koper verwijderen uit het bestand van Be-Leaf.
 1. Alle door Be-Leaf geleverde en zich nog bij of onder koper bevindende roerende zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van al het geen de koper, uit hoofde van door de Be-Leaf geleverde of nog te leveren zaken, bijbehorende verrichte of te verrichten werkzaamheden of daaraan verbonden vorderingen uit schadevergoeding, jegens Be-Leaf verschuldigd is, eigendom van Be-Leaf.
 2. Be-Leaf behoudt zich het eigendom van de roerende zaken eveneens voor, voor hetgeen koper Be-Leaf verschuldigd zijn of worden uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke Be-Leaf goederen heeft geleverd of zal leveren en/of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van een te kort schieten van opdrachtgever voor zijn verplichting als voornoemd genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 1. Be-Leaf zijn aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag hetgeen zijn (schade) verzekering uitkeert. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de schade van Be-Leaf beperkt tot het factuurbedrag van de laatste factuur van Be-Leaf voor koper.
 2. Be-Leaf is niet aansprakelijk voor gevolg en/of bedrijfsschade onder welke benaming dan ook.
 1. Klachten omtrent een factuur(en) dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij Be-Leaf schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan koper geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd.
 2. Klachten omtrent de geleverde roerende zaken dienen binnen bekwame tijd schriftelijk aan Be-Leaf te worden kenbaar gemaakt.
 3. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 1. Op alle overeenkomsten tussen Be-Leaf en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.